• KALİTE

  KALİTE TAAHHÜDÜ

  • Müşterilerinin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılamak üzere, hizmet verdiği sektörlere yönelik destek faaliyetleri geliştirme amacını gerçekleştirmek için yüksek kaliteli, güvenilir, hızlı ve tarafsız kalite kontrol hizmetleri sağlar.
  • Kalite Kontrol Laboratuvarının çalışması için, Yönetim Sistemi ve profesyonel deneyim prensiplerinin uygulanmasının yüksek kalitede hizmet verilmesine önemli ölçüde katkısı olduğu inancı taşınmaktadır. Bu nedenle üst yönetim;
  • TS EN ISO / IEC 17025 standardının gerekliliklerine ve ilgili prosedürlere, müşteri gereksinimlerine ve düzenleyici ve yasal gerekliliklere uymayı taahhüt eder,
  • Hizmetin doğru, tarafsız ve güvenilir bir şekilde, “müşteri bilgilerinin gizliliği” ilkesine sadık kalarak en kısa sürede verilmesini taahhüt eder,
  • Ulusal, Avrupa veya Uluslararası Standart Organizasyon ve Enstitüleri tarafından yayınlanmış olan standartların (TS, EN, ISO, IULTCS, vb.) kullanılmasını taahhüt eder,
  • Personelin tecrübeli, deneylerin uygulanmasında teorik bilgiye sahip olmasını ve teknolojik gelişmeleri takip etmesini taahhüt eder,
  • Güvenilir ölçümler elde etme kabiliyetinin sürekliliğini sağlamak üzere, yeterlilik deneylerine katılımını da içeren tüm araç ve olanaklardan yararlanır,
  • Mevcut Kalite Politikası Beyanı’ na uymak üzere, çalışmalar için gerekli desteği vermek ve tüm kaynakları sağlayarak, kalite düzeyinde gelişim ve süreklilik sağlanması için bir Kalite Sorumlusu ve Teknik Sorumlu görevlendirir,
  • Tüm yönetim ve laboratuvar personelinin her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden korumak adına gerekli düzenlemeleri yapacağını taahhüt eder,
  • Eğitim programları, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılara katılımlarını destekleyerek yaratıcı düşünme, iş birliği ve doğru planlamadan yararlanarak, günlük uygulamalarında Laboratuvar Yönetimi Sisteminde tanımlanan Çalışma Prosedürlerine uymalarını, sürekli hizmet sağlamalarını ve geliştirmelerine aktif olarak katkıda bulunmalarını Laboratuvar Personelinden talep eder,
  • Kalite, planlama, iş birliği ve koordinasyon anlayışının geliştirilmesi ile verimliliği arttırmayı hedefler.

   

 • GİZLİLİK

  GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

  • Laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden yasal yükümlülükler doğrultusunda sorumlu olacağını,
  • Kamuya açık hâle getirmek istediği bilgi hakkında müşteriyi önceden bilgilendireceğini,
  • Bilginin müşteri tarafından kamuya açık hâle getirildiği veya laboratuvarla müşteri arasında anlaşma olduğu durumlar hâriç diğer tüm bilgilerin özel bilgi olarak değerlendirileceğini ve bu bilgilerin mahrem bilgi kabul edileceğini,
  • Laboratuvarın gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri ya da ilgili şahısın açıklanacak bilgi konusunda haberdar edileceğini,
  • Müşteri dışındaki (ör. şikâyetçi, düzenleyici merciler) kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgilerin müşteriyle laboratuvar arasında gizli kalacağını,
  • Müşteri dışındaki (ör. şikâyetçi, düzenleyici merciler) kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgilerin sağlayıcısının (kaynak) laboratuvarca gizli tutulacağını ve kaynak tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriyle paylaşılmayacağını,
  • Laboratuvar faaliyetlerinde görev alan tüm iç ve dış personelin gizlilik taahhütleri ile uyumlu çalışmasının sağlanacağını,
  • TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı gereklilikleri doğrultusunda gizlilik taahhütleri ile uyumlu bir şekilde çalışacağını,
  • Hizmette tarafsızlık, dürüstlük ve gizlililk kuralları içinde hareket ederek, gerçekleştirmiş olduğu laboratuvar hizmetinde, personele hiçbir şekilde baskı ve telkinde bulunmayacağını,

  Taahhüt eder.

   

 • TARAFSIZLIK

  TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ

  ADAY LABORATUVAR VE MÜHENDİSLİK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

  • Laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüleceğini,
  • Tarafsızlığın korunacağı şekilde yapılandırılacağını ve yönetileceğini,
  • Tarafsızlığa bağlı kalacağını,
  • Laboratuvar, faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacağını,
  • Tarafsızlığı tehlikeye düşürecek ticari, mali ya da diğer baskılara izin vermeyeceğini,
  • Laboratuvar tarafsızlığı etkileyecek riskleri sürekli olarak tanımlayacağını,
  • Risk tanımlamalarının, laboratuvarın faaliyetlerinden veya ilişkilerinden ya da personelinin ilişkilerinden kaynaklanacak riskleri de kapsayacağını,
  • Tarafsızlığa karşı bir risk tanımlanırsa, laboratuvar bu riski giderilmesi veya en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını,
  • TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı gereklilikleri doğrultusunda tarafsız bir şekilde çalışacağını,
  • Laboratuvar faaliyetleri ile ilgili sonuçları tarafsız bir şekilde raporlayacağını,
  • Vermiş olduğu laboratuvar hizmetinde, personeline hiçbir şekilde baskı ve telkinde bulunmayacağını,
  • TS EN ISO / IEC 17025 standardının gerekliliklerine ve ilgili prosedürlere, müşteri gereksinimlerine ve düzenleyici ve yasal gerekliliklere uymayı,
  • Hizmetin doğru, tarafsız ve güvenilir bir şekilde, “müşteri bilgilerinin gizliliği” ilkesine sadık kalarak en kısa sürede verilmesini,
  • Ulusal, Avrupa veya Uluslararası Standart Organizasyon ve Enstitüleri tarafından yayınlanmış olan standartların (TS, EN, ISO, IULTCS, vb.) kullanılmasını,
  • Personelin tecrübeli, deneylerin uygulanmasında teorik bilgiye sahip olmasını ve teknolojik gelişmeleri takip etmesini,
  • Güvenilir ölçümler elde etme kabiliyetinin sürekliliğini sağlamak üzere, yeterlilik deneylerine katılımını da içeren tüm araç ve olanaklardan yararlanacağını,
  • Mevcut Kalite Politikası Beyanı’ na uymak üzere, çalışmalar için gerekli desteği vermek ve tüm kaynakları sağlayarak, kalite düzeyinde gelişim ve süreklilik sağlayacağını,
  • Tüm yönetim ve laboratuvar personelinin her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden korumak adına gerekli düzenlemeleri yapacağını,
  • Eğitim programları, ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılara katılımlarını destekleyerek yaratıcı düşünme, işbirliği ve doğru planlamadan yararlanarak, günlük uygulamalarında Laboratuvar Yönetimi Sisteminde tanımlanan Çalışma Prosedürlerine uymalarını, sürekli hizmet sağlamalarını ve geliştirmelerine aktif olarak katkıda bulunmalarının Laboratuvar Personelinden talep edileceğini,
  • Kalite, planlama, işbirliği ve koordinasyon anlayışının geliştirilmesi ile verimliliği arttırmayı hedefleyeceğini,
  • Politika ve hedeflerini tarafsızlığa yönelik belirleyeceğini,

  taahhüt eder.